„Esitlustehnika soetamine koolitusteenuse arendamiseks“

 

SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi arenduskeskus), vaadanud läbi MTÜ Maana
(edaspidi taotleja), 01.04.2019 esitatud taotluse registreerimisnumbriga 5-1/25-1 projektile
„Esitlustehnika soetamine koolitusteenuse arendamiseks“ (edaspidi projekt) riigihalduse
ministri 09.03.2018 määruse nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm“ (edaspidi määrus)
alusel toetuse saamiseks, leiab, et taotleja ja taotlus vastavad määruses sätestatud nõuetele.
Arvestades taotluses esitatud asjaolusid ja juhindudes määruse § 18 lõigete 1 ja 2 alusel
moodustatud komisjoni 03.05.2019. a protokollis nr 1 tehtud ettepanekust,
SA Võrumaa Arenduskeskus juhatus
otsustab:
1. Tunnistada taotleja, MTÜ Maana, registrikood 80361752, ja esitatud taotlus
„Esitlustehnika soetamine koolitusteenuse arendamiseks“, mis on käesoleva otsuse
Lisa, nõuetele vastavaks.
2. Rahuldada taotleja (edaspidi nimetatud ka toetuse saaja) taotlus projektile
„Esitlustehnika soetamine koolitusteenuse arendamiseks“.
3. Toetuse maksimaalne suurus on 995 (üheksasada üheksakümmend viis) eurot, toetuse
saaja omafinantseering on minimaalselt 10%.
4. Toetust antakse alljärgnevatel tingimustel:
4.1. Projekti elluviimise alguskuupäev on
01.04.2019 ja lõppkuupäev on 31.10.2019
(edaspidi abikõlblikkuse periood).
4.2. Arenduskeskus maksab toetuse saajale toetust summas
995 (üheksasada
üheksakümmend viis)
eurot.

 

MTÜ Maana
Võru maakond, Võru vald, Osula küla
Infotelefon:  53007038