MTÜ Maana tegevuskava koostamine

 

Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastasid meie projekti „MTÜ Maana tegevuskava koostamine” 2920 euroga. Projekti eesmärgiks on koostada MTÜ Maana arenguvajadusi analüüsides, kogukonda kaasavalt ühingu jätkusuutlikkust ja arenguhüpet võimaldav tegevuskava.

Projekt kestab 01.04.2020 – 31.08.2020

 

Pesutoa teenuste täiendamine

 

Projekti eesmärk on maapiirkonna elanike teenuste kättesaadavuse paranemine. Lisaks pesukuivati ja õmblusmasina soetamine kompleksteenuse osutamiseks.

Projekti tulemuseks on pesupesemise teenuse nõudluse suurenemine seaoses teenuse kvaliteedi paranemisega, see tähendab kompleksteenuse käivitamist. Tehtud investeeringud aitavad kaasa teenuse mitmekesistamisele ja klientide rahulolu suurenemisele. Paraneb inimeste usaldus meie pakutava teenuse suhtes. Teenus on kodulähedaselt kättesaadav ja kiire. Võimalus töökoha tekkeks.

Projekt kestab 01.06.2016-31.01.2017.

 

Võrumaa tugiisikuteenuse koostöövõrgustiku loomine

Siseministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastab projekti „Võrumaa tugiisikuteenuse koostöövõrgustiku loomine“ summas 14 178 eurot. Projekti eesmärk on  luua Võru maakonnas erinevaid huvigruppe ning osapooli kaasav koostöövõrgustik, et tagada kvaliteetne ning toimiv tugiisikuteenuse koordineerimine ja osutamine maakonnas.

 Koostöövõrgustiku loomise eesmärk on operatiivne informatsiooni liikumine osapoolte vahel ning erinevaid vajadusi rahuldava tugiisikuteenuse osutamine Võru maakonnas. Teenuse ühtne koordineerimine ja partnerite omavahelised kokkusaamised muudavad kodanikuühiskonna tähelepanelikumaks ja üksteisest hoolivamaks. 

Projekti tulemusel on loodud toimiv koostöövõrgustik, kuhu on kaasatud MTÜ Maana liikmeskond, tugiisikute koolituse läbinud isikud (tugiisikud), Võrumaa kohalikud omavalitsused, Võrumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Lõuna-Eesti Erihoolekandetenuste keskus, Eesti Töötukassa, SA Dharma.  Tulemuste paremaks saavutamiseks viiakse läbi koolitused tugiisikutele, regulaarselt toimuvad kohtumised ja ümarlauad koostööpatneritega. Nende tegevustega saame tagasisidet teenuse toimimisest ja oskame paremini edaspiseid tegevusi planeerida ning vajadusel korrigeerida. Projekti käigus koostatakse infovoldik tugiisikuteenuse paremaks teadvustamiseks kodanikele.

Projekt kestab 01.09.2015-31.12.2016.


 Projekti "Pesupesemise – ja triikimise teenuse käivitamine"

 Siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest rahastab MTÜ Maana projekti

 „Pesupesemise – ja triikimise teenuse käivitamine“ summas 798 eurot. Toetuse abil soetame

 pesumasina ja triikimise süsteemi ning hakkame MTÜ Maana ruumides pakkuma vastavaid

 teenuseid. Projekti kestus on 01.11.2014-31.05.2015.


Sotsiaalse ettevõtte käivitamine

Siseministeeriumi valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastab projekti „MTÜ Maana

 sotsiaalse ettevõtte käivitamine“ summas 15 860 eurot. Projekti eesmärk on hajaasustusega

 maapiirkonnas sotsiaalselt nõrgema toimetuleku- ja konkurentsivõimega elanikele erinevate

 teenuste pakkumine. Töötutele kasutame ära traditsioonilised ja sissetöötatud meetodid nagu

 koolitused ja erinevad nõustamised. Eakatele pakutavad teenused on aia- ja õuehooldus, puude

 lõhkumine ja riita ladumine ning korstnapühkimine ja küttekollete parandamine.

 Koostöös kohalike ettevõtjatega loome võimalused inimestel siseneda tööturule ja oleme neile seal

 abiks seni kuni nad seda vajavad. Selleks hakkab neid abistama tööhõive tugiisik. Seda ülesannet täidab esimesel aastal projektijuht.

 Koostöös Eesti Töötukassa Võrumaa osakonnaga kasutame ära nende poolt pakutavad teenused ettevõtjatele ja partneritele.

 Ühiskondlik probleem – töötuse vähendamine kaasates töötuid eakate abistamisse. 

Projekt kestab 01.12.2014-31.12.2015.


 

Lõppes projekt „MTÜ Maana sotsiaalse ettevõtte äriplaani koostamine“, mida toetas siseministeerium ja Kodaniku Ühiskonna Sihtkapital. 01.01.-30.04.2014 toimunud projekti käigus valmis meie äriplaan, mille kohaselt hakkame pakkuma järgmisi teenuseid eelkõige eakamale elanikkonnale: õue- ja aiahooldus (muru niitmine, okste lõikamine, lume lükkamine, küttepuude tükeldamine ja riita ladumine). Hiljem lisandub korstnapühkija ja küttekollete parandaja teenus.

01.05 algas projekt „Uute oskustega vanast uus“, mida rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Nimetatud projekti raames toimuvad taaskasutusalased koolitused ja taaskasutus-vahetuslaat. Projekt lõpeb 31.03.2015.


 

              

 

MTÜ MAANA SOTSIAALSE ETTEVÕTTE ÄRIPLAANI KOOSTAMINE

Projekti esmaseks eesmärgiks on koostada äriplaan, mille abil rajatakse töötav sotsiaalne

ettevõte Võru maakonnas. Visiooni kohaselt luuakse 2-3 töökohta (põhikohaga töötajad).

Loodava sotsiaalse ettevõtte eesmärk on pakkuda erinevaid teenuseid sotsiaalhoolekande

valdkonnas maapiirkondades elavatele sotsiaalselt nõrgema konkurentsivõimega inimestele,

kes objektiivsetel või ka subjektiivsetel põhjustel on eemaldunud aktiivsest tööelust ning

jäänud kõrvale ühiskondlikust tegevusest. Koostöös kohalike ettevõtjatega loome võimalusi

inimestel siseneda tööturule ja oleme neile seal abiks seni, kuni nad seda vajavad.

MTÜ Maana oluline tegevus on elanikonna teavitamine sotsiaalse ettevõtte eesmärkidest ja

missioonist.

Projekti tegevuste tulemusena selgitatakse välja teenuste osutamise vajaduse Võru

maakonnas, täpsustatakse erinevate sihtrühmade suurused ning koostatakse loodava sotsiaalse

ettevõtte äriplaan. Äriplaan koostatakse projekti meeskonna poolt ning kaasatud ekspertide

juhendusel.

Projekti tegevusi ja tulemusi kajastatakse MTÜ Maana kodulehel.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

summas 2650 eurot.

AJAKAVA:

jaanuar 2014.a. - projekti avakoosolek – luuakse projektimeeskond ja töörühmad turu-
uuringu läbiviimiseks

veebruar 2014.a. - töökoosolek koos partneritega – kokkuvõtted uuringust, vajamineva

2.koolituspäev Tallinnas

Turu-uuringu ja -analüüsi läbiviimine

1.koolituspäev Tallinnas

ressursi analüüs

märts 2014.a. - töökoosolek koos eksperdi ja partneritega

3. koolituspäev Tallinnas

aprill 2014.a. - töökoosolekud eksperdi ja partneritega – koostööpartnerite ja eksperdi

kaasamine äriplaani lõplikuks analüüsimiseks ja riskide hindamiseks

4.koolituspäev Tallinnas

Äriplaani vormistamine, äriplaani kaitsmine Tallinnas projektijuhi poolt

MTÜ Maana üldkoosolek

Projekti lõpparuande koostamine

 

MTÜ Maana
Võru maakond, Võru vald, Osula küla
Infotelefon:  53007038