MTÜ Maana põhikiri

 

1. Üldsätted

1.1 Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Maana (edaspidi „Ühing“).

1.2 Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik Võru maakond Sõmerpalu vald.

1.3 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, mittetulundusühingu seadusest ja muudest Eesti Vabariigi õigusaktidest ning käesolevat põhikirjast, juhtorganite otsustest ning muudest ühingusisestest aktidest.

1.4 Ühingu eesmärkideks on:

1.4.1 Maaelu ja maapiirkondade areng läbi huvigruppide kaasamise

1.4.2 Sotsiaalselt nõrgema konkurentsivõimega inimeste tööhõive suurendamine

1.4.3 Ettevõtjate teadlikkuse ja mõistmise suurendamine sotsiaalselt nõrgema konkurentsivõimega inimestesse kui sobilikku tööjõudu

1.4.4 Inimeste täiendkoolitamine ning töökogemuse andmine läbi reaalse tööpraktika, millega aitame inimestel integreeruda tagasi ühiskonda

1.4.5 Teenuste arendamine tagamaks inimeste paremat toimetulekut igapäevase eluga.

1.5. Ühingu eesmärkide saavutamiseks Ühing:

1.5.1 Korraldab kursusi, koolitusi, seminare, loenguid, õpitubasid, õppereise ja üritusi.

1.5.2 Osaleb maapiirkondade sotsiaalsete, majanduslike ning keskkonnaprobleemide lahendamisel, teeb selleks koostööd teiste institutsioonidega ja osaleb projektides

1.5.3 Toetab kogukondade algatusi, vabatahtlikku tegevust ja heategevuslikke üritusi

1.5.4 Arendab olemasoleva oskusteabe baasil majanduslikku tegevust

1.5.5 Taotleb toetusi kohalikest ja välisfondidest ning programmidest

1.5.6 Arendab koostööd samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

1.5.7 Võtab vastu annetusi, kingitusi ja pärandusi ning korraldab sihtotstarbelisi korjandusi, heategevuslikke loteriisid jne.

1.5.8 Loob vastavalt vajadusele allorganisatsioone.

1.5.9 Astub vajadusel teiste ühingute ja liitude liikmeks.

1.5.10 Annab stipendiume, preemiaid ja toetusi.

1.5.11 Omab arveldusarveid pankades, teostab finantsoperatsioone krediidiasutustes ning sõlmib lepinguid asutuste, organisatsioonide ja eraisikutega nii kodu- kui ka välismaal.

1.5.12 Osutab teisi avalikke huvisid teenivaid ja ühingu eesmärgiga vastavuses olevaid teenuseid.

1.5.13 Koostab, tõlgib, publitseerib ja levitab trükiseid, audio-videokandjaid.

1.5.14 Kasutab massiteabevahendeid oma tegevuse tutvustamiseks ja ühingu eesmärkidega seotud informatsiooni levitamiseks.

1.6 Ühing on asutatud määramata ajaks. Ühingu tegevus rajaneb omaalgatusel, ühiskondlikul tegevusel ja sõltumatusel. Ühingu tegevuse eesamärk ei ole kasumi taotlemine.

1.7 Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

 

2. Ühingu liikmelisus

2.1 Ühingu liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele.

2.2 Ühingu liikmeks astumiseks esitatakse ühingu juhatusele kirjalik avaldus. Juhatus teeb otsuse ühe kuu jooksul.

2.3 Ühingu liikmeks astuja tasub sisseastumis- ja liikmemaksu, mille suuruse määrab üldkoosolek.

2.4 Ühingu liikmest väljaastumiseks esitatakse ühingule kirjalik avaldus. Liikmelisus lõpeb pärast ühe kuu möödumist avalduse andmisest. Tasutud liikmemaksu ei tagastata.

2.5 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata, kui:

a) liige pole tasunud majandusaasta lõpuks liikmemaksu;

b) liige pole osalenud aasta jooksul ühelgi üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;

c) liige on kahjustanud ühingu mainet ja/ või ei ole tegutsenud kooskõlas ühingu eesmärgiga.

2.6 Liige ei või hääletada, kui ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

2.7 Ühingu liige on kohustatud:

a) tegutsema kooskõlas ühingu eesmärgiga;

b) täitma ühingu põhikirja ja üldkoosoleku otsuseid;

c) osalema üldkoosolekutel ja ühingu organitesse valimisel nende organite töös;

d) tasuma õigeaegselt liikmemaksu;

2.8 Ühingu liikmel on õigus:

a) osaleda ühingu tegevuses eesmärgi saavutamiseks;

b) osaleda üldkoosolekul ning valida ja olla valitud ühingu organitesse;

c) lahkuda ühingu liikmeskonnast.

2.9 Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri.

 

3. Ühingu juhtimine

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele.

3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3  Ühingu põhikirja muutmine ja täiendamine toimub häälteenamusega.

3.4  Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

3.5 Ühingu juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas. Koosoleku kokku kutsumisest teatatakse liikmetele ette üks nädal meili teel.

3.6 Erakorralise koosoleku kutsub kokku juhatus kui seda on nõudnud vähemalt 2 liiget. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku samade päevakorrapunktidega 15 päeva jooksul.

3.7 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget.

3.8 Ühingut esindavad kõik juhatuse liikmed.

3.9 Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirjanõuete rikkumisega, samuti kohustuste mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmisega ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.

3.10 Ühing hüvitab juhatuse liikmele tema poolt ülesannete täitmisel tehtud vajalikud kulutused.

3.11 Ühingu juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

 

4. Majandustegevus ja varad

4.1 Ühingu raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamisseadusele

4.2 Ühingu vahendid ja vara moodustub:

a) sisseastumis-ja liikmemaksudest, sponsorlusest;

b) ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest üritustest ja pakutavatest
teenustest saadavast tulust;

c)sihtotstarbelistest laekumistest ja muudest tehingutest laekuvatest vahenditest;

4.3 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

 

5. Ühinemine, jagunemine, lõpetamine

5.1 Ühingu ühinemine, jagunemine või lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega seadusega ettenähtud korras.

5.2 Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse likvideerimiskomisjoni nõuete rahuldamisest alles jäänud vara ja rahalised vahendid üle Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kantud ühingule või selle puudumisel avalik-õiguslikule juriidilisele isikule heategevuslikel eesmärkidel kasutamiseks.

 

 

 

MTÜ Maana
Võru maakond, Võru vald, Osula küla
Infotelefon:  53007038