MTÜ Maana on aastal 2019 partneriks Sotsiaalkindlustusametile pikaajalise kaitstud töö

teenuse (PKT) osutamisel.


Teenuse eesmärk
PKT teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö
tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge
suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel
saavad suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi
arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos, seejuures tagatakse neile vajalikus
ulatuses juhendamine ja abi.


Teenuse sihtgrupp
PKT teenuse sihtgrupiks on vähenenud töövõimega tööealised isikud, kelle puhul on
täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
• isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani);
• isikul on tuvastatud puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel või ta on
tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku
pensionikindlustuse seaduse alusel;
• isikul on kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue või
on ta läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;
• isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas I etapi
lõpuks. 


PKT teenusel olev isik ei tohi samaaegselt saada:
• töötamise toetamise teenust (Sotsiaalkindlustusametist);
• lühiajalise kaitstud töö teenust (Töötukassast).
• PKT teenuse I ja II etapis olevad kliendid ei tohi samaaegselt töötada töölepingu alusel
või osutada teenust võlaõigusliku lepingu alusel mistahes isikute juures (v.a
teenuseosutajaga sõlmitud vabatahtliku töö leping I etapis ning teenuseosutajaga sõlmitud
tööleping või võlaõiguslik leping II etapis).


Teenuse sisu lühikirjeldus
PKT teenuse osutamine toimub kolmes etapis:
• Teenuse I etapp – isiku töösuutlikkuse hindamine ning tööoskuste kujundamine. PKT I
etapis hindab teenuseosutaja kliendi töösuutlikkust ning selgitab välja kliendile sobivad
tööd, mida isik kaitstud tingimustes teha saaks, toimub tööharjumuse kujundamine ning
tööoskuste õpetamine ja harjutamine. I etapi kestus on kuni 6 kuud. Isik peab teenusel
osalema minimaalselt 10 päeva ja tegema tööd minimaalselt 20 tundi kuus. I etapi lõpuks
peab isik olema suuteline tegema tööd 40 tundi kuus. Isik saab päeva- ja sõiduraha.
• Teenuse II etapp – isik töötab kaitstud tingimustes, seejuures on talle teenuseosutaja
poolt tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja toetus. II etapi kestus ei ole ajaliselt
piiratud. Isik saab töötasu.
• Teenuse III etapp – isik töötab avatud tööturul, teenuseosutaja toetab kaitstud töökohast
avatud tööturule siirdunud isikut nii tööle asumisel kui kuni 1 aasta jooksul ka edaspidi, et
säilitada isiku töövõimekus ning toetada tema töötamist avatud tööturu tingimustes.
Teenuseosutaja tugi kliendile väheneb ajas järk-järgult.


Pikaajalise kaitstud töö teenusele saamiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal
esitada Sotsiaalkindlustusametile pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus. Taotluse vormi
leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/muud-blanketid:
„Pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus”.

Taotlust saab esitada e-posti teel, postiga ja
Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses. E-posti aadress:
 pkt@sotsiaalkindlustusamet.ee Postiaadress: Lai 14, 80010 Pärnu.


MTÜ-l Maana on Osula külas asuvates ruumides kaitstud töö teenuse pakkumiseks 10
kohta. Teenusele tulijatega hakkame I etapis katsetama järgmisi töid: erinevaid käsitöid,
õmblemistöid, kangakudumist, heegeldamist, kudumist, viltimist, puidust esemete
valmistamist, restaureerimist, heakorratöid, pesu pesemist, triikimist, parandamist,
luudade, vihtade valmistamist jne. Igaüks saab valida ja selgeks õppida endale jõukohase
töö.

Kehtib 01.02.2019-31.12.2020.

 

Kontakt: tel. 5300 7038, e-kiri:  vorumaana@gmail.com

MTÜ Maana
Võru maakond, Võru vald, Osula küla
Infotelefon:  53007038