MTÜ Maana on alates 2016.a. partneriks Sotsiaalkindlustusametile projekti Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele elluviimisel. 

Projekt on ESF prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ üheks tegevuseks.

 

Projekti raames osutatavad teenused on:

  • võlanõustamine
  • perenõustamine
  • psühholoogiline nõustamine
  • tugiisiku teenus
Teenuse vajadusel pöörduda piirkondliku koordinaatori poole, kelleks on Raina Kurg, teeninduspiirkond Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa 
mob 5854 0570, e-post: raina.kurg@sotsiaalkindlustusamet.ee 
aadress: Jüri 19A, Võru
 
Projekti eesmärk ja sihtgrupp

Projekti eesmärgiks on kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate toetamine ja nõustamine keerulisemate kliendijuhtumitega tegelemisel ning toimetulekuraskustes inimestele vajalike nõustamisteenuste pakkumine üle Eesti.
Sihtgrupiks on mitmete probleemide samaaegsest esinemisest tingitud toimetulekuraskustes tööealised inimesed ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse enda võimalustest/ressurssidest (teenustest ja toetustest).
Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava projekti raames tehakse kohalike omavalitsustega koostöös juhtumipõhist võrgustikutööd ja osutatakse toimetulekuraskustes inimestele nõustamisteenuseid, sh psühholoogilise ja perenõustamise, võlanõustamise, sotsiaalnõustamise ja tugiisikuteenust. Kliendijuhtumitega tegelemine toimub võrgustikutöö meetodit rakendades. Projekt on jätkuks Sotsiaalkindlustusameti poolt aastatel 2012-2015 läbiviidud projektile „Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu“.

Projekti periood on 01.01.2016-31.12.2018

MTÜ Maana
Võru maakond, Võru vald, Osula küla
Infotelefon:  53007038